Estatuts

Cicloamics Sabadell

Promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual per a la mobilitat obligada i en el temps de lleure.
Defensar els interessos dels usuaris i usuàries de la bicicleta com a transport sostenible, en benefici de tota la societat.

Augmentar la proporció dels viatges amb bicicleta en el conjunt de la mobilitat, mitjançant el desenvolupament, difusió o suport de posicionaments i iniciatives, així com la pacificació del trànsit en nuclis urbans i en vies interurbanes.
Aconsellar i assessorar a la població que fa servir la bicicleta com a mitjà de transport, així com donar-los suport mitjançant informació i serveis.

Donar a conèixer els avantatges de la bicicleta a través d’exposicions, conferències, cursos de formació i educació, cursos de formació permanent del professorat i, en general, qualsevol manifestació audiovisual que sigui necessària per promoure una millor qualitat de vida en un país i unes ciutats més habitables, especialment en els àmbits de la salut pública, la qualitat de l’aire i l’aigua, la lluita contra el soroll, l’estalvi energètic, la protecció de la natura, la planificació territorial sostenible, així com la prevenció dels accidents.

Promoure la cultura. A través de l’organització de sortides i excursions amb bicicleta que es realitzin a museus, monuments, llocs històrics, jardins botànics, parcs naturals i altres indrets que tinguin un interès cultural.
Promoure l’activitat física amb bicicleta per la mobilitat i el lleure, accessible a tothom, com a estil de vida saludable i eina per a la prevenció de la salut.

Promoure del ciclisme esportiu com a esport popular i de masses mitjançant la

col·laboració amb les federacions i clubs de ciclisme. Promoure l’ús de la bicicleta en tots els àmbits del mon laboral

ESTATUTS

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili.

Article 1.- Denominació.

Amb la denominació Associació Cicloamics Sabadell es constitueix l’associació, que, a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 4/2008, de 22 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i els seus Estatuts.

Article 2.- Finalitats socials.
L’Associació Cicloamics Sabadell té per objectius generals:

Article 3.- Activitats.

L’Associació Cicloamics Sabadell complirà aquestes finalitats a través de les activitats següents:

a) La col·laboració amb les administracions locals, supra locals, autonòmiques, estatals, europees, mundials, els representants polítics i altres organitzacions i persones jurídiques públiques, per millorar les bases i possibilitats tècniques i legals del transport amb bicicleta.

b) Col·laboració amb altres associacions i federacions, iniciatives ciutadanes, organitzacions, entitats i persones en el propi país o a la resta del món, que es dediquen a la protecció de la natura i el medi ambient, la pacificació del trànsit, la

1

c) d)

e) f) g) h) i)

seguretat viària, l’educació per a la mobilitat, la millora de les condicions de vida a la ciutat i la salut.
Proposta i realització de treballs d’investigació, la recollida i anàlisi de dades, l’edició i recolzament de publicacions, sigui sols per la pròpia Associació o en col·laboració amb altres col·lectius i institucions.

Desenvolupament, patrocini o realització de mesures que potenciïn la intermodalitat de la bicicleta amb els transports públics, ja sigui la possibilitat de transportar-hi la bicicleta, la instal·lació d’aparcaments còmodes i segurs per a les bicicletes, la promoció del lloguer de bicicletes en les estacions i altres mitjans en aquest sentit.

Organització de conferències, cursos de formació i educació, especialment per la millora de la seguretat viària.
Disposició d’un fons bibliogràfic de consulta i d’un centre de documentació que es destinarà a l’elaboració d’informes i projectes.

Promoció de mesures per a prevenir el robatori de bicicletes i per a la recuperació de les bicicletes robades, així com millorar les condicions d’assegurances per a ciclistes. Presentació d’esmenes, recursos, denúncies i qualsevol acció legal necessària per defensar els interessos de les persones usuàries de la bicicleta.

Qualsevol altre activitat que pugui afavorir el desenvolupament de la bicicleta i del seu ús com a mitjà de transport a Catalunya, a Europa i al món.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 4.- Domicili.

El domicili de l’Associació s’estableix a Sabadell, al Carrer Feliu Elias 11, Pis 5 Porta 1 (08207). El domicili social podrà ser variat per acord de la Junta Directiva.

Article 5.- Àmbit d’acció i model d’implantació territorial.

L’àmbit d’acció territorial de l’Associació s’estableix majoritàriament a Catalunya.

L’Associació podrà establir relacions amb altres organitzacions d’usuaris de la bicicleta catalanes d’àmbit local o comarcal que es proposin objectius similars, mitjançant la formalització d’acords.

L’Associació, finalment, promourà, amb tots el mitjans al seu abast, la coordinació amb totes aquelles organitzacions i agents d’àmbit local, nacional o internacional que es proposin objectius similars en la promoció de l’ús de la bicicleta i la defensa dels interessos dels usuaris i usuàries de la bicicleta.

Capítol II. Les persones associades, els seus drets, les seves obligacions.

Article 6.- Tipologia de persones associades. Establim la següent tipologia de persones associades:

a)

b)

Els socis individuals poden ser totes les persones físiques majors d’edat i les majors

de 14 anys, mitjançant els seus representants legals.
Els socis familiars. Es podran agrupar sota una única quota de soci, expressament

establerta per l’Assemblea, dues o més persones que convisquin en un mateix domicili i pertanyin a una mateixa unitat familiar o bé formin parella estable o relació

“2

convivencial d’ajuda mútua, formalitzada o no en els registres corresponents, d’acord amb el que estableix el Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya. La pertinença a una agrupació de soci familiar és únicament a efectes de quota i d’enviament de correspondència i notificació, que es podrà trametre només una vegada a l’adreça comuna, quan l’enviament sigui per correu postal. El soci familiar conserva, a la resta d’efectes, la plena condició de soci individual.

c) Els socis d’honor són aquelles persones jurídiques com associacions, empreses o

institucions que tenen rellevància i representativitat dels interessos dels i les ciclistes i que, per tant, comparteixen els objectius de l’Associació. També seran mereixedores d’aquesta distinció les persones físiques amb una reconeguda trajectòria personal en el món de la bicicleta i de la mobilitat en general.

Article 7.- Procediment d’admissió de socis.

Les persones interessades a adquirir la condició de soci individual o familiar de Cicloamics Sabadell, hauran de sol·licitar-ho expressament. Per a això utilitzaran un formulari aprovat per la Junta Directiva que, degudament emplenat, faran arribar al Secretari de l’Associació. Aquest formulari podrà ser imprès o digital i contindrà totes les dades necessàries per a una correcta relació entre els socis i la associació.

El Secretari, una vegada hagi comprovat que es compleixen els requisits exigits per l’Article 6, donarà trasllat de la sol·licitud a la Junta, que aprovarà l’admissió dels nous socis en la seva primera reunió ordinària. Com més aviat millor, es proveirà a cada soci d’un carnet que acrediti la seva condició de tal.

Per al nomenament de socis d’honor, la Junta Directiva farà una proposta raonada a l’Assemblea, que decidirà si aprova o no aquest nomenament.

Article 8.- Drets de les persones associades. Són drets de les persones associades:

 1. a)  Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. Els socis menors d’edat i els socis d’honor tindran dret de veu però no de vot a l’Assemblea General.
 2. b)  Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas. Els socis menors d’edat i els socis d’honor no podran elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.
 3. c)  Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 4. d)  Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 5. e)  Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’Associació.
 6. f)  Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 7. g)  Rebre informació sobre les activitats de l’Associació i rebre les publicacionsperiòdiques que tingui l’entitat.
 8. h)  Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o posi a la seva disposició.
 9. i)  Formar part dels grups de treball.
 10. j)  Posseir un exemplar dels estatuts.
 11. k)  Consultar els llibres de l’Associació.

“3

Article 9.- Deures de les persones associades. Són deures de les persones associades:

 1. a)  Comprometre’s amb les finalitats socials de l’Associació i participar en les seves activitats en la mesura que els sigui possible.
 2. b)  Contribuir al sosteniment de les despeses de l’Associació amb el pagament de la quota anual, i/o amb altres aportacions econòmiques que siguin determinades extraordinàriament en l’Assemblea General. Els socis d’honor queden dispensats d’aquesta obligació.

c) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació i la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

d) Facilitar a l’entitat i mantenir actualitzades les dades personals de contacte a efectes de notificació –ja siguin electròniques o postals– i mantenir ateses les comunicacions amb l’entitat a través del canal escollit.

Article 10.- Pèrdua de la condició de persona associada. Són causes per ser donat de baixa de l’Associació:

 1. a)  Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar la seva decisió a la Junta Directiva, per escrit imprès o electrònic.
 2. b)  Incórrer en una de les faltes greus previstes en aquests estatuts o a la normativa de règim intern de l’entitat, previ procediment d’expulsió de l’entitat, segons el procés disciplinari i les garanties establertes en aquests estatuts.

Capítol III. L’ Assemblea General.

Article 11.- L’Assemblea General.

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

Article 12.- Adopció d’acords per l’Assemblea General.

Les persones associades, reunides en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria simple dels membres presents, els assumptes que són competència de l’Assemblea. Per poder participar en les Assemblees caldrà estar al corrent en el pagament de les quotes.

Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, serà necessari un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents.

Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 13.- Facultats de l’Assemblea General. L’Assemblea General té, com a mínim, les facultats següents:

“4

a) Aprovar,siescau,lagestiódel’òrgandegovern,elpressupostielscomptesanuals. b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern.
c) Modificar els estatuts.
d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’Associació o al

pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de

l’Associació a les quals fa referència l’article 323-2 del Codi Civil de Catalunya.
e) Acordarlatransformació,lafusió,l’escissióoladissoluciódel’Associació.
f) Acordar l’ ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
h) Aprovarelreglamentderègiminternilessevesmodificacions.
i) Ratificar o revocar la baixa disciplinària dels associats quan l’interessat interposi

recurs a la decisió de la Junta Directiva.
j) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre

òrgan de l’Associació.

Article 14.- Reunió ordinària de l’Assemblea General.

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre gener i juny, ambdós inclusivament.

Article 15.- Reunions extraordinàries de l’Assemblea General.

La Junta Directiva pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer necessàriament, quan ho sol·liciti com a mínim un 10% de les persones associades; en aquests casos, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des del dia de la sol·licitud.

Article 16.- Convocatòria de l’Assemblea General.

L’Assemblea General la convoca la Junta Directiva mitjançant un escrit adreçat a totes les persones associades, almenys quinze dies abans de la data de la reunió. Aquest escrit ha de tenir, com a mínim la data i l’hora de la reunió, l’ordre del dia i el lloc, que podrà ser el domicili social o qualsevol altre que s’especifiqui a la convocatòria.

La Junta Directiva trametrà l’escrit individualment a cada persona associada a l’adreça que consti en la relació actualitzada de socis, per correu electrònic, o bé postal en cas que no consti l’adreça electrònica de la persona associada.

Article 17.- Constitució de l’Assemblea General.

L’Assemblea General serà vàlidament constituïda en el lloc, dia i hora establerts a la convocatòria, i resultaran vàlids els seus acords sigui quin sigui el nombre d’assistents.

Un nombre no inferior al 10% dels associats pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar. Si ja s’ha convocat l’Assemblea, la sol·licitud s’haurà de presentar dins del primer terç del període comprés entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió establerta. Un cop iniciada la reunió de l’Assemblea no es pot modificar l’ordre del dia excepte en el cas de ser-hi present la totalitat de les persones associades (assemblea universal) o si la modificació consisteix en la convocatòria d’una nova assemblea.

“5

S’admeten el vot delegat i el vot a distància. En ambdós casos caldrà adreçar a la Junta Directiva una notificació escrita que inclourà el nom i número de document nacional d’identitat del associat de l’entitat i el de la persona en la qual delega el vot, o bé el sentit del vot, segons escaigui. La notificació es podrà adreçar mitjançant escrit amb signatura original o bé mitjançant missatge electrònic emès des de l’adreça que consti a la relació actualitzada de socis.

Cada soci podrà ser portador d’un únic vot delegat.

Article 18.- Funcionament de les reunions de l’Assemblea General.

Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’Associació o bé el membre de la Junta Directiva que s’hagi escollit per a substituir-lo.

La persona que ostenta la secretaria redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ella mateixa i la que ostenta la presidència, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

La Junta Directiva posarà l’acta de cada reunió de l’Assemblea General a disposició de totes les persones associades, a través del web de l’Associació i físicament a la seva seu social, en un termini no superior a 15 dies a partir de la data de la reunió. La seva aprovació serà efectiva en el termini d’un mes des de la seva publicació. En cas d’aportacions o esmenes, aquestes hauran de ser discutides, i aprovades si escauen, a la propera reunió de l’Assemblea General.

Capítol IV. La Junta Directiva i el Secretariat.

Article 19.- La Junta Directiva.

La Junta Directiva que regeix, administra i representa l’Associació, estarà formada per presidència, una o més vicepresidències, tresoreria, secretaria i un mínim de tres vocalies. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones físiques i no es podrà acumular més d’un en una mateixa persona.

La Junta Directiva podrà formar un Secretariat integrat per la presidència, les vicepresidències, tresoreria, secretaria i el nombre de vocalies que consideri convenient per fer un seguiment més intensiu del dia a dia de l’entitat, ja sigui de forma conjuntural o permanent.

Article 20.- Elecció de la Junta Directiva.

Els membres de la Junta Directiva seran formalment escollits entre els socis en la reunió ordinària o extraordinària de l’Assemblea General. Les persones elegides, que entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec, hauran de ser majors d’edat i tenir una antiguitat mínima d’un any continuat a l’Associació.

La Junta Directiva comunicarà la data de la reunió d’Assemblea en què s’ha de votar la nova Junta amb 30 dies d’antelació com a mínim, i informarà a totes les persones associades de la possibilitat de presentar candidatures. Des d’aquest moment i fins a 20 dies abans de la reunió de l’Assemblea hi haurà temps per presentar les candidatures. Les candidatures

“6

s’han de lliurar a la secretaria de l’Associació, que verificarà que tots els components de les llistes compleixen els requisits exigits i resoldrà les possibles incidències en un termini màxim de 5 dies. La secretaria de l’Associació també s’encarregarà de publicar les diferents candidatures per tots els mitjans que disposi el Club, durant els 15 dies previs a les eleccions. Els candidats podran dedicar aquests 15 dies a fer campanya electoral.

Les candidatures han de cobrir, com a mínim, els quatre càrrecs de la Junta Directiva i tres vocalies (7 persones en total). Les candidatures han de contenir el nom i lema de la candidatura, el nom de les persones que la integren, el càrrec que pensen ocupar i la fotografia carnet de cadascun dels integrants.

En cas d’haver-hi més d’una candidatura, els socis reunits en Assemblea n’escolliran una mitjançant vot presencial i secret. Si només hi ha una candidatura, l’Assemblea també l’haurà de ratificar, però en aquest cas la votació podrà ser a mà alçada.

Quan es produeix alguna baixa abans de l’acabament del mandat de la Junta Directiva, aquesta pot proposar a una altra persona associada i amb antiguitat suficient que ocupi la vacant i l’Assemblea l’haurà de ratificar posteriorment a la primera reunió que tingui lloc. El mandat d’aquest membre de Junta Directiva serà per al termini que restés per complir a la persona substituïda. La substitució de les vacants de Junta serà opcional mentre el nombre de membres es mantingui superior o igual a 7 i obligatòria en la resta de casos.

El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint.

Article 21.- Mandat de la Junta Directiva.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys sense perjudici que puguin ser reelegits indefinidament. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat, pot esdevenir-se per:

 1. a)  Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
 2. b)  Malaltia o accident que incapaciti per exercir el càrrec.
 3. c)  Baixa com a membre de l’Associació.
 4. d)  Per acord pres en l’Assemblea General.

Article 22.- Gratuïtat de l’exercici dels càrrecs i les vocalies de la Junta Directiva.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen els seus càrrecs de forma gratuïta, sens perjudici de la bestreta o el reemborsament de les despeses degudament justificades i la indemnització pels danys que es poguessin ocasionar per raó d’aquest exercici. No obstant això, un nombre màxim de dos membres de la Junta Directiva podran ser escollits entre persones que exerceixin tasques tècniques, de direcció o de gerència, o qualssevol altres que no siguin les ordinàries del Govern de l’Associació, mitjançant la corresponent relació laboral.

Els membres de la Junta Directiva podran dur a terme encàrrecs professionals per l’Associació mitjançant la corresponent relació contractual, tot i que s’hauran d’abstenir de les votacions en aquelles decisions de la Junta Directiva que afectin de forma directa a la relació professional que tinguin amb l’Associació.

“7

Article 23.- Facultats de la Junta Directiva i del Secretariat. La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. a)  Representar i dirigir l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. b)  Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. c)  Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
 4. d)  Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres del’Associació han de satisfer.
 5. e)  Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hiadoptin.

f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General

g) h) i)

perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
Seleccionar, contractar i acomiadar als membres de l’equip tècnic de l’Associació i

avaluar la seva gestió.
Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts.

 1. k)  Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit, així com realitzar les operacions bancàries que siguin necessàries pels objectius de l’Associació.
 2. l)  Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

La Junta Directiva podrà delegar en el Secretariat les facultats expressades als punts g), h), i), j), k) i l), i d’altres anàlogues que hauran de ser especificades per un mandat de delegació específic.

Article 24.- Convocatòria de la Junta Directiva.

La Junta Directiva és convocada per la presidència o per la persona que la substitueixi, pels mitjans i amb l’antelació que internament acordi la pròpia Junta.

La Junta Directiva s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a 3 cops l’any. També s’haurà de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter la presidència o bé si ho sol·liciten tres dels membres d’aquest òrgan.

Article 25.- Funcionament de la Junta Directiva.

La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada vàlidament i hi ha un quòrum de la meitat més un.

“8

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, ja sigui presencialment o per via telemàtica (conferència o videoconferència), encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència de la presidència i de la secretaria o de les persones que les substitueixin hi és necessària sempre.

La Junta Directiva pren els acords per consens. Quan no es pugui arribar a un acord per consens, caldrà sotmetre el tema a votació en la propera convocatòria de Junta en l’ordre del dia de la qual s’inclourà la proposta de votació. La decisió en aquesta nova reunió es prendrà per majoria simple de vots dels assistents i no s’admetrà en cap cas el vot delegat o a distància. Si que s’admetrà la participació per via telemàtica sempre que els mitjans tècnics ho permetin i que per aquest mitjà s’hagi pogut seguir tot el debat previ a la votació. En cas que existeixin limitacions tècniques quant al nombre de persones que poden participar per via telemàtica, aquesta via de participació està reservada a les persones que per motius justificats estiguin fora de la ciutat.

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats perlespersonessecretàriaipresidenta.L’actadecadasessióestaràa disposiciódetotala Junta Directiva en el termini màxim d’una setmana, i es donarà per aprovada en el termini d’una setmana a partir de la seva disponibilitat. En cas d’aportacions o esmenes, aquestes hauran de ser discutides, i aprovades si escauen, en la següent sessió de Junta.

Els membres de la Junta que mantinguin una relació laboral o professional amb l’Associació hauran d’abstenir-se de votar o incidir en aquelles decisions que afectin directa o indirectament a aquesta relació.

Capítol V. Els càrrecs de la Junta Directiva.

Article 26.- La presidència.
Són pròpies de la persona que ostenta la presidència de l’Associació les funcions següents:

 1. a)  Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. b)  Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. c)  Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 4. d)  Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la JuntaDirectiva.
 5. e)  Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’Associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin

l’Assemblea General o la Junta Directiva.

El/la president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel/per la vicepresident/a de més antiguitat de la Junta.

Article 27.- La tresoreria.

La persona que ostenta la tresoreria té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, i en concret:

 1. a)  Elabora el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
 2. b)  Porta un llibre de caixa.
 3. c)  Administra els dipòsits oberts per l’entitat en establiments de crèdit o d’estalvi.

“9

d) Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. e) Paga les factures aprovades per la Junta Directiva.

La Junta Directiva determinarà en quins casos caldrà l’acció mancomunada de més d’un membre de Junta o persona apoderada de l’entitat quant als actes de disposició dels fons de l’entitat.

Article 28.- La secretaria.

La persona que ostenta la secretaria ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VI. L’equip tècnic i les comissions de treball.

Article 29.- L’equip tècnic.

La Junta Directiva podrà estar assistida per un equip tècnic al qual li donarà poders d’actuació en tasques executives i en totes aquelles activitats que no pugui assumir per si sola la Junta Directiva. La relació de l’equip tècnic amb l’Associació es formalitzarà d’acord amb la normativa laboral vigent.

Article 30.- Els grups de treball.

La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en un o diversos grups de treball. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, la poden plantejar també els membres de l’Associació que vulguin formar-los, en el qual cas la Junta n’haurà d’aprovar, si escau, la creació.

Els responsables dels grups de treball han de coordinar-se amb la Junta Directiva i amb la resta d’òrgans de l’entitat i han de presentar anualment un informe detallat de les seves actuacions a la Junta Directiva. Els responsables dels grups de treball podran o no ser vocals de Junta, però en qualsevol cas la Junta Directiva podrà requerir-los a participar a les reunions de Junta si convé tractar temes que afectin directament al seu grup de treball.

Capítol VII. El Règim disciplinari.

Article 31.- Règim disciplinari.

La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació.

El procediment sancionador l’inicia la Junta Directiva per iniciativa pròpia o bé a instàncies de qualsevol persona associada. La Junta Directiva, en el termini de 10 dies, nomena un instructor que tramita l’expedient sancionador i en el termini de 15 dies proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La Junta Directiva adoptarà la resolució final,

“10

que ha de ser motivada, en el termini de 15 dies a partir de la proposta i per majoria de 2/3 de la Junta.

En cas que la persona interessada interposi recurs, per tal d’esdevenir ferma, la sanció haurà de ser ratificada per l’Assemblea General en la seva reunió més propera, amb una majoria de les dues terceres parts dels assistents.

Article 32.- Qualificació de les faltes. Són faltes lleus:

 1. a)  No atendre els requeriments de l’Associació.
 2. b)  La manca de respecte a les altres persones associades.

Són faltes greus:

 1. a)  L’ incompliment de les normes estatutàries o dels acords adoptats per l’entitat.
 2. b)  L’ús indegut de la imatge de l’entitat.
 3. c)  La influència o no abstenció en un tema de Junta o d’Assemblea, quan existeixiincompatibilitat per motiu de relació professional o laboral amb l’entitat.
 4. d)  Les ofenses greus o l’assetjament a d’altres persones associades.
 5. e)  L’ impagament de la quota d’associat durant un o més anys.
 6. f)  L’acumulació de tres faltes lleus.

Són faltes molt greus:

 1. a)  Les declaracions públiques o en cercles privats que comportin denigració de l’entitat.
 2. b)  L’expressió per mitjans públics, en nom de l’Associació, d’opinions contràries a laideologia de l’entitat.
 3. c)  L’ impagament de la quota d’associat durant dos o més anys consecutius malgratl’amonestació de la Junta Directiva.
 4. d)  L’acumulació de tres faltes greus.

Les faltes lleus tindran com a conseqüència la simple amonestació. Les faltes greus podran ser motiu d’expulsió de l’entitat quan les circumstàncies en què s’hagi produït ho facin recomanable, d’acord amb el principi de proporcionalitat; en la resta de casos, s’acordarà la forma de rectificació pública adient per a minimitzar el dany causat per la infracció. Les faltes molt greus seran motiu d’expulsió de l’entitat.

Capítol VIII. El règim econòmic.

Article 33.- El patrimoni fundacional.
Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.
Article 34.- Recursos econòmics.
Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:

 1. a)  Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
 2. b)  Les subvencions de les Administracions públiques.

“11

c) Les donacions que pugui acceptar.
d) Altresingressosquesiguinpermesosperl’ordenamentjurídic.

Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes mensuals –que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva– i quotes extraordinàries.

Article 35.- Exercici econòmic.
L’ exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Capítol IX. La dissolució.

Article 36.- L’acord de dissolució.

L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 37.- Procediment liquidador.

Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació, es caracteritzi més en la seva obra a favor de l’ús de la bicicleta.

Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

I per a que així consti, en senyal de conformitat, signen els compareixents aquest document a la ciutat de Sabadell, el 12 de febrer de 2015.

Juan Carlos Carranza Manero                   José Luis Lai Martinez                            Mateo Celma Rodríguez

President                                                  Secretari                                                          Tresorer